REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM TERAPII LOKOMOTYWA

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa sposób i warunki udzielania usług przez Centrum Terapii Lokomotywa działający pod firmą LokoLogo Katarzyna Jeziorska, dalej jako, „Centrum”)

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Centrum, a także osoby wykonujące usługi na rzecz Centrum na podstawie umów cywilnoprawnych, Klientów Centrum oraz inne osoby przebywające na terenie Centrum.

§ 2.
Cele i zadania

 1. Celem działalności Centrum jest udzielanie usług terapeutycznych z zakresu psychologii, logopedii i neurologopedii, integracji sensorycznej oraz innych terapii wspierających rozwój dziecka, a także prowadzenie edukacji z wyżej wymienionego zakresu. Centrum udziela również świadczeń zdrowotnych, które opisane są w odrębnym regulaminie.

 2. Zadaniami Centrum są:
  a)
  udzielanie usług terapeutycznych zgodnie z aktualną wiedzą, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  b)
  promocja postaw wspierających prawidłowy rozwój dziecka oraz edukacja w zakresie wspierania rozwoju dzieci;
  c)
  udział w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodów terapeutycznych oraz osób wykonujących zawody terapeutyczne poprzez prowadzenie praktyk kierunkowych i szkoleń specjalistycznych;
  d)
  wykonywanie innych zadań Centrum w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.
Struktura organizacyjna

 1. Centrum wykonuje działalność usługową pod nazwą Centrum Terapii Lokomotywa.

§ 4.
Rodzaj i zakres udzielanych usług

 1. Centrum Terapii Lokomotywa prowadzi działalność terapeutyczną oraz edukacyjną.
 2. Centrum prowadzi usługi terapeutyczne zakresu psychologii, logopedii, neurologopedii, terapii SI, terapii żywienia, treningu umiejętności społecznych i innych zajęć wspierających rozwój dziecka oraz o charakterze terapeutycznym.

 3. Centrum może prowadzić również zajęcia o charakterze rekreacyjnym np. sezonowe półkolonie, zajęcia taneczne, zajęcia artystyczne itp.

 4. Centrum zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty, jak również cennika świadczonych usług. Aktualna oferta dostępna w Centrum oraz na stornie internetowej Centrum: https://ct.lokomotywa-gliwice.pl

 5. Czas trwania określonych zajęć opisany jest w ofercie i cenniku.

 6. Intensywność terapii określana jest przez terapeutę na podstawie indywidualnych potrzeb.

§ 5.
Miejsce i przebieg wykonywania usług

 1. Usługi terapeutyczne i inne zajęcia przeprowadzane są w Centrum Terapii Lokomotywa w Gliwicach.

 2. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku od 15 do 19 i w niektóre soboty, po wcześniejszym umówieniu. Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych z Klientem lub jego przedstawicielem ustawowym w sposób określony w ust. 5.

 3. Zapisy Klientów odbywają się osobiście lub telefonicznie (nr tel. 795255930).
  W trakcie zapisu Klient lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, podać numer PESEL, zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, wypełnić komplet dokumentów zapisowych („Kwestionariusz zapisowy dziecka” – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wypełnić zgody i oświadczenia wynikające z RODO oraz – w przypadku cyklicznych planowanych wizyt terapeutycznych – Kontrakt wraz z załącznikami). Podczas pierwszej wizyty Klientowi przekazywana jest Klauzula informacyjna.

 4. Płatność za zajęcia następuje z góry przed udzieleniem świadczenia lub na podstawie zbiorczej faktury wystawionej z końcem miesiąca za usługi wykonane w danym miesiącu.

 5. Centrum akceptuje następujące formy płatności:
  a)
  gotówka;
  b)
  przelew bankowy – na podstawie zbiorczej faktury ;
  c)
  karta kredytowa/płatnicza.

 1. Przed przystąpieniem zajęć Klient zobowiązany jest udzielić terapeucie wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji usługi terapeutycznej, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną, terapeutyczną, opinie itp.

 2. Warunkami objęcia Klienta terapią są:

  a) zapis na wizytę zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  b)
  dokonanie zapłaty za usługi;
  c)
  wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na zajęcia;
  d)
  udzielenie przez Klienta informacji, o których mowa w ust. 6;

  e) pozytywnej kwalifikacji Klienta.

 3. Podczas niektórych zajęć, ubranie dziecka może się pobrudzić – np. farbami, masami. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzone lub zniszczone elementy odzieży.

§ 6.
Dostępność terapii

 1. Centrum organizuje zajęcia terapeutyczne w sposób zapewniający Klientom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania z nich.

 2. Usługi terapeutyczne są odpłatne, w oparciu o obowiązujący cennik, zgodny z datą wykonywania usługi, ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

 3. Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta lub zaprzestania prowadzenia zajęć terapeutycznych w następujących przypadkach:
  a) jeżeli stan zdrowia Klienta nie pozwala na udział w zajęciach;
  b)
  w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 7;
  c)
  w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
  d)
  w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub inna osoba upoważniona przez Kierownika;
  e)
  w innych przypadkach, gdy działanie Centrum jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Centrum.

§ 7.
Jakość usług terapeutycznych

 1. Usługi terapeutyczne w Centrum są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

 2. Usługi terapeutyczne udzielane są Klientom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą, poszanowaniem praw człowieka oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 3. Osoby obejmujące Klientów terapią kierują się zasadami etyki zawodowej.

§ 8.
Dokumentacja terapeutyczna

 1. Terapeuta dokumentuje przebieg terapii poprzez odnotowanie daty spotkania oraz zapisanie tematu przeprowadzonych zajęć. Jeśli terapeuta tworzy notatki z wywiadu, diagnozy, zalecenia, opinie itp. – są one gromadzone w dokumentacji Klienta.

 2. Centrum zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji. Dokumentacja przechowywana jest przez okres 5 lat od dnia zakończenia terapii.

 3. Za udostępnienie dokumentacji Centrum pobiera opłaty w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 9.
Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient ma prawo:

  a) do informacji na temat planu terapii dziecka (w przypadku zajęć terapeutycznych);
  b) wsparcia i pomocy dziecku oraz jego rodzinie;
  c) rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;
  d) odwołać zajęcia bez ponoszenia kosztów najpóźniej do godziny 9:00 w dniu zaplanowanych zajęć.
  e) informacji o nieobecności terapeuty prowadzącego zajęcia najszybciej jak to możliwe;

 2. Klient ma obowiązek:
  a) przestrzegania postanowień Regulaminu;
  b)
  przyprowadzać dziecko na umówioną wizytę punktualnie. W przypadku spóźnienia z winy Klienta wizyty mogą być skrócone o czas spóźnienia;
  c)
  szanowania mienia Centrum;
  d)
  informowania o nieobecnościach dziecka na zajęciach z możliwie jak najszybszym wyprzedzeniem, nie później niż do godziny 9:00 w dniu planowanych zajeć. Zajęcia można odwołać w koncie indywidualnym Klienta na stronie www.lokomotywa-gliwice.pl, telefonicznie, przez sms, mailowo oraz poprzez ustne zgłoszenie pracownikowi Recepcji. Zgłoszenie nieobecności terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest równoznaczne z anulowaniem zajęć. W przypadku braku informacji o nieobecności dziecka do godziny 9:00 w dniu zajęć, rodzic zobowiązuje się do płatności za te zajęcia;
  e)
  współpracować z terapeutą i wykonywać zalecenia;

 1. Na terenie Centrum zabronione jest:
  a)
  spożywanie alkoholu;
  b)
  palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
  c)
  wprowadzanie zwierząt;
  d)
  akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.
  e)
  Samodzielne przemieszczanie się po terenie Centrum

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2024.

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

   

Załączniki:

1 – Kwestionariusz osobowy Klienta

2 – Cennik świadczeń zdrowotnych i terapeutycznych udzielanych odpłatnie;

3 – Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

 

 

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI Z PRZEBIEGU TERAPII

l.P.

forma udostępnieniawysokość opłaty

(brutto)

1.

Pierwsze udostępnienie w żądanym zakresie kopia/wydruk/wyciąg/odpis/informatyczny nośnik danych

BEZ OPŁAT

3.

Kopia lub wydruk

0,35 PLN za stronę

4.

Wyciąg lub odpis

10,00 PLN za stronę

5.

Informatyczny nośnik danych (skan) na pendrive Klienta

2,00 PLN za stronęREGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM TERAPII LOKOMOTYWA
– świadczenia medyczne

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).

 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą LokoLogo Katarzyna Jeziorska, dalej jako, „Centrum Terapii Lokomotywa”, „Centrum”).

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Centrum, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Centrum na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów Centrum, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego Centrum w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 2.
Cele i zadania

 1. Celem działalności Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.

  Centrum Terapii Lokomotywa udziela też usług niemedycznych, które opisuje osobny regulamin dostępny w Centrum oraz na stronie internetowej.

 2. Zadaniami Centrum są:
  a)
  udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  b)
  promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów;
  c)
  udział w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych oraz osób wykonujących zawody medyczne poprzez prowadzenie stażów kierunkowych i podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych;
  d)
  wykonywanie innych zadań Centrum w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.
Struktura organizacyjna

 1. Centrum wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą Centrum Terapii Lokomotywa.
 2. W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonują:
  a) jednostka organizacyjna – „Centrum Terapii Lokomotywa”
  b)
  komórka – „Pracownia fizjoterapii”

§ 4.
Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Centrum Terapii Lokomotywa prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

 2. Centrum udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii obejmujących:
  a)udzielanie konsultacji fizjoterapeutycznych;
  b)
  wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów;
  c)
  przeprowadzanie zajęć rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii;
  d)
  promocja zdrowia i edukacja zdrowotna pacjentów;

§ 5.
Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w zakładzie leczniczym Centrum Terapii Lokomotywa.

 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach od 15 do 19. Przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie, w terminach uzgodnionych z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym w sposób określony w ust. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.

 3. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie (nr tel. 795255930).
  W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, podać numer PESEL, zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, wypełnić komplet dokumentów zapisowych („Kwestionariusz zapisowy dziecka” – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wypełnić zgody i oświadczenia wynikające z RODO oraz – w przypadku cyklicznych planowanych wizyt medycznych – Kontrakt wraz z załącznikami). Podczas pierwszej wizyty pacjentowi przekazywana jest Klauzula informacyjna.

 4. Płatność za udzielone świadczenia następuje z góry przed udzieleniem świadczenia lub na podstawie zbiorczej faktury wystawionej z końcem miesiąca za usługi wykonane w danym miesiącu. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych. Zapłata za świadczenia dodatkowe następuje po ich udzieleniu, nie później jednak niż w dniu wizyty.

 5. Centrum akceptuje następujące formy płatności:
  a)
  gotówka;
  b)
  przelew bankowy – na podstawie zbiorczej faktury;
  c)
  karta kredytowa/płatnicza.

 1. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.

 2. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:


  a) rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  b) dokonanie zapłaty za świadczenia,
  c)
  wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  d)
  udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 6;
  e)
  pozytywnej kwalifikacji Pacjenta.

§ 6.
Dostępność świadczeń zdrowotnych

 1. Centrum organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

 3. Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:

  a) jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;
  b)
  w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 7;
  c)
  w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
  d)
  w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik albo inna osoba upoważniona przez Kierownika;

  e) w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Centrum.

§ 7.
Jakość świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne w Centrum są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

§ 8.
Dokumentacja medyczna

 1. Centrum prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.

 2. Centrum zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum pobiera opłaty w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 9.
Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.

 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.

 4. Pacjent ma obowiązek:
  a)
  przestrzegania postanowień Regulaminu;
  b)
  przestrzegania zasad higieny osobistej;
  c)
  przestrzegania praw innych pacjentów;
  d)
  szanowania mienia Centrum.

 1. Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:

  a) spożywanie alkoholu;
  b)
  palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
  c)
  wprowadzanie zwierząt;
  d)
  akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.
  e)
  Samodzielne przemieszczanie się po terenie Centrum

§ 10
Kierownictwo Centrum

 1. Działalnością Centrum, kieruje kierownik Centrum („Kierownik”).

 2. Kierownik prowadzi sprawy Centrum i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.

 4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Centrum oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej (kierownik medyczny).

§ 11.
Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Centrum współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.

 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw.

Kierownik Centrum: Katarzyna Jeziorska

Załączniki:

1 – Kwestionariusz osobowy Klienta

2 – Cennik świadczeń zdrowotnych i terapeutycznych udzielanych odpłatnie;

3 – Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Cennik świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego CT Lokomotywa 01.02.2024

Usługa

Czas trwania

Cena


Konsultacja/diagnoza

fizjoterapeuta

Do 50 min

170 zł

Terapia

fizjoterapia

Do 25 min

70 zł

Do 50 min

140 zł

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego CT Lokomotywa 01.02.2024

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ / Z PRZEBIEGU TERAPII

l.P.

forma udostępnienia

wysokość opłaty

(brutto)

1.

Pierwsze udostępnienie w żądanym zakresie kopia/wydruk/wyciąg/odpis/informatyczny nośnik danych

BEZ OPŁAT

3.

Kopia lub wydruk

0,35 PLN za stronę

4.

Wyciąg lub odpis

10,00 PLN za stronę

5.

Informatyczny nośnik danych (skan) na pendrive Pacjenta

2,00 PLN za stronę

Scroll to Top
CT Lokomotywa app

FREE
VIEW